Aanvraag voorwaarden

Voor het indienen van een aanvraag voor studiefinanciering dient de student aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit.
    Opmerking:
    Studenten die niet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, maar wel in Suriname zijn geboren, alsook ingezetene zijn en voor wie reeds de Surinaamse nationaliteit is aangevraagd, kunnen ook in aanmerking komen voor een studielening;
  • Ingeschreven zijn op een opleiding van het universitair of het hoger beroepsonderwijs in Suriname of in het buitenland;

Leningsvoorwaarden

De voorwaarden voor studiefinanciering en de algemene bankvoorwaarden van de NOB, omschrijven de rechten en plichten van de lener. Deze voorwaarden dienen getekend te worden bij het aangaan van een studielening en maken derhalve een integraal deel uit van de leningsovereenkomst.

Klik onderstaande link voor de voorwaarden:

Studiefinanciering Leningsvoorwaarden en Algemene Bankvoorwaarden

Leningsbedrag

Studenten kunnen een lening aangaan ter dekking van de directe en indirecte studiekosten. Financiering kan aangevraagd worden voor:

Studeren in Suriname

  1. Inschrijfgeld, zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling;
  2. Collegegeld, zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling;
  3. Maandelijkse lening van maximaal SRD 875,=;
  4. Studiemateriaal.

Rente

Over het geleend bedrag zal gedurende de totale leningsperiode een jaarlijkse rente van 4%  in rekening worden gebracht. De rente wordt steeds berekend over het uitstaande saldo.