Indienen van een aanvraag

Allereerst dient de student een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijbehorende documenten in te leveren bij de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB)

De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden bij de NOB of gedownload worden via onderstaande link.

Op de laatste pagina (4) van het aanvraagformulier staan de in te leveren documenten opgesomd. De bijbehorende documenten dienen, samen met het volledig ingevuld formulier, te worden afgegeven bij de NOB aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 160-162 (tegenover het Dr. Ir. F. Essed Stadion/ schuin tegenover NIS, ook bekend als de Anthony Nesty Sporthal)

De borg of medeschuldenaar kan zijn:

  • de ouders
  • een wettelijke vertegenwoordiger/voogd
  • de echtgeno(o)t(e)
  • anders

Van de borg of medeschuldenaar is een werkgeversverklaring en een loonslip noodzakelijk.

Indien de aanvrager jonger is dan 21 jaar, behoort één der ouders of een wettelijke vertegenwoordiger mede te ondertekenen bij het aanvragen en aangaan van de lening. Zonder de handtekening van de ouder/wettelijke vertegenwoordiger is de aanvraag en overeenkomst niet rechtsgeldig.

Indien de aanvrager gehuwd is, dient de echtgeno(o)t(e), ook wanneer hij/zij niet de borg is, de leningsovereenkomst mee te tekenen.

Beoordeling leningsaanvragen

Elke individuele aanvraag wordt door de NOB beoordeeld ter bevestiging dat de aanvrager een actieve student is. De NOB vraagt eventueel aanvullende documenten op ter completering van het leningsdossier van de student. Indien de student niet reageert op de vragen van de NOB en de gevraagde documenten niet inlevert, wordt de aanvraag vervallen verklaard. De student wordt hiervan in kennis gesteld.

Goedkeuring

De NOB maakt periodiek een collectieve staat van alle leningsaanvragen en legt deze met haar oordeel ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht (RvT).

De student wordt uiterlijk 2 (twee) maanden na indiening van de aanvraag bij de NOB, in kennis gesteld over het definitief besluit. De beslissingstijd kan met ten hoogste 1 (één) maand verlengd worden.