Met de invoering van het  studiefinancieringsysteem is een lang gekoesterd beleid uitgevoerd. Ook is een lang gekoesterde wens van de Surinaamse studentenpopulatie in vervulling gegaan. Studenten kunnen de financiële obstakels wegwerken door het aangaan van een lening om hun studie te financieren. Ze hebben de mogelijkheid om meer uren aan de studie te besteden en kunnen hun  studie binnen de vastgestelde studieduur afronden.
De onderwijsinstellingen kunnen efficiënter werken omdat veel sneller middelen en infrastructuur vrijkomt om nieuwe studenten te  faciliteren.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

 

1. Welke documenten moeten ingeleverd worden voor het aanvragen van studiefinanciering?

Student jonger dan 21 jaar:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Origineel CBB geboorte uittreksel van de student;
 • Origineel CBB geboorte uittreksel van de wettelijke vertegenwoordiger;
 • Origineel CBB nationaliteitsverklaring van de student;
 • Origineel CBB nationaliteitsverklaring van de wettelijke vertegenwoordiger of een kopie van geldige verblijfsvergunning voor ingezetenen van de wettelijke vertegenwoordiger indien die niet beschikt over de Surinaamse nationaliteit;
 • Kopie identiteitsbewijs van de student;
 • Kopie identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger;
 • Recent bewijs waarop het bankrekeningnummer van de student vermeld is (bijvoorbeeld dagafschrift of stortingsbewijs);
 • Kopie familieboek of gezinsuittreksel;
 • Overzicht studieresultaten (indien nodig);
 • (Her-) inschrijfbewijs van de student

Student ouder dan 21 jaar:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Origineel CBB geboorte uittreksel van de student;
 • Origineel CBB geboorte uittreksel van de borg;
 • Origineel CBB nationaliteitsverklaring van de student;
 • Origineel CBB nationaliteitsverklaring van de borg;
 • Kopie identiteitsbewijs van de student;
 • Kopie identiteitsbewijs van de borg;
 • Werkgeversverklaring (indien de borg geen wettelijke vertegenwoordiger is van de student);
 • Recent bewijs waarop het bankrekeningnummer van de student vermeld is (bijvoorbeeld dagafschrift of stortingsbewijs);
 • Kopie familieboek of gezinsuittreksel;
 • Overzicht studieresultaten (indien nodig);
 • (Her-) inschrijfbewijs van de student

NOOT: De borg kan ook de wettelijke vertegenwoordiger* of een derde zijn.
*Wettelijke vertegenwoordiger is de moeder, vader of voogd.

2. Welk bedrag is de maandelijkse lening?

Studeren in Suriname:
De student kan  een maandelijkse lening van maximaal SRD 875,00 aangaan. Bij de aanvraag naar studiefinanciering heeft de student keuze uit de volgende bedragen:
1. SRD 225,00
2. SRD 375,00
3. SRD 500,00
4. SRD 675,00
5. SRD 875,00

Studeren in het buitenland:
De student kan een maandelijkse lening van maximaal Euro 550,00 of het equivalent in USD aangaan voor studies in het buitenland.

3. Voor hoeveel studies mag een student studiefinanciering aanvragen?

Het aantal studies is onbeperkt. De vervolgopleiding is de keuze van de student (Bijvoorbeeld een tweede bachelor opleiding of een master opleiding als vervolg van reeds voltooide bachelor opleiding). Studenten worden gestimuleerd om verder te studeren maar worden ook geattendeerd op het feit dat het om een lening gaat en dat het te allen tijde terugbetaald moet worden.

4. Wanneer kan studiefinanciering worden aangevraagd? Aan het begin of eind van het collegejaar?

Het heel jaar door kunnen leningen worden aangevraagd. De student kan één (1) maand nadat de aanvraag is ingediend, informeren naar de status daarvan door een e-mail te sturen naar info@fss.sr

5. Heb je een girorekening nodig of een spaarrekening?

Studenten kunnen tegenwoordig bij nagenoeg alle banken een studentenrekening op hun eigen naam openen. Bestaande bankrekeningen, zowel giro- als spaarrekeningen, op naam van de student kunnen ook gebruikt worden.

6. Kan de student een parttime job hebben?

De bedoeling is dat de student binnen de nominale studieduur moet afstuderen. De bijdrage die als studiefinanciering verkregen kan worden is geen 100% bijdrage aan de studiekosten. Wel wordt aangeraden om een parttime job, zodanig aan te gaan, dat er genoeg ruimte bestaat om efficiënt en effectief binnen de nominale studieduur af te studeren.

7. Moeten documenten regelmatig overlegt worden?

Jaarlijks dienen alle documenten, in de meest recente versie, overlegt te worden bij de NOB.

8. Terugbetaling is 2.5 x de nominale studieduur. Geldt dat ook voor leningen van slechts 1 of 2 jaren?

Formeel geeft het staatsbesluit het recht op een aflossingsperiode van “2.5 maal de nominale studieduur”. Dit is dus een maximum termijn. De NOB kan ook kortere aflossingperioden overeenkomen met de student. Daarom is de student verplicht om na zijn studie contact op te nemen met de NOB om de definitieve aflossingsafspraken te maken.

9. Geldt er een boeterente als je eerder aflost, net als bij de overige banken?

Nee, bij studiefinanciering geldt er geen boeterente. Hoe eerder je betaalt, hoe prettiger voor zowel de lener als het FSS. Het FSS heeft sneller haar kapitaal terug en de student betaalt minder rente.

10. Vanaf wanneer moet er rente betaald worden?

Vanaf de eerste uitbetaling wordt de rente doorberekend en opgeboekt op de lening.

11. Hoe wordt de rente berekent?

De rente wordt maandelijks opgeboekt op de lening. De berekening geschiedt op basis van de lineaire methode:

Kapitaal x Rente% x Tijd
12 x 100

12. Als een student na de studie naar het buitenland emigreert, moet hij dan terugbetalen?

Ja, de lening en de opgeboekte rente moeten te allen tijde terugbetaald worden. Alle studenten zijn verplicht zich, na afronden van de studie, aan te melden bij de NOB. Bij vertrek naar het buitenland is de student verplicht dit door te geven aan de NOB.

13. Moeten drop-outs de lening terug betalen?

Ja, ook voor drop-outs geldt de regel dat de lening en de opgeboekte rente, te allen tijde terugbetaald moet worden. Zodra de student niet meer studeert, na afstuderen of na stoppen met studeren vanwege andere redenen, is de student verplicht om zich te melden bij de NOB voor het maken van aflossingsafspraken.

14. Hoe zal het fonds optreden bij studenten die langdurig ziek zijn?

Deze studenten of hun vertegenwoordigers moeten dit melden aan de NOB. Zulke gevallen zullen per case bekeken worden. In overleg met de student en/of diens vertegenwoordiger zullen verdere afspraken gemaakt worden.

15. Hoe geschiedt de betaling als je voor het 1e jaar leent maar daarna niet meer?

De student mag stoppen met lenen. De aflossingsafspraken moeten dan wel direct gemaakt worden.

16. Wat zijn de consequenties bij niet terug betalen van de lening?

In de leningsovereenkomst worden hieromtrent regels afgesproken. De student verplicht zich tot terugbetalen en de NOB houdt dat in de gaten. In de leningsovereenkomst zijn er voor beide partijen rechten en plichten, zowel voor de bank als voor de student.