HOE WERKT FSS?

Voor het indienen van een aanvraag voor studiefinanciering dient de student aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit. Opmerking: Studenten die niet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, maar wel in Suriname zijn geboren, alsook ingezetene zijn en voor wie reeds de Surinaamse nationaliteit is aangevraagd, kunnen ook in aanmerking komen voor een studielening
  • Ingeschreven zijn op een opleiding van het universitair of het hoger beroepsonderwijs in Suriname.

HOE VRAAG IK AAN

Als u voldoet aan de voorwaarden, is het aanvragen van een studielening eenvoudig te doorlopen met de volgende stappen:

 • Vul een aanvraagformulier in en dien deze samen met de nodige bijlagen in bij de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB);
 • Uw borg (persoon) of de medeschuldenaar zal een werkgeversverklaring en een loonslip moeten aanbieden;
 • Draag zorg voor de nodige handtekeningen op het aanvraagformulier; bij aanvragers onder de 21 jaar zal de wettelijke vertegenwoordiger moeten mede ondertekenen;
 • Uw aanvraag zal worden beoordeeld door de Selectie Commissie en ter goedkeuring naar het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur worden gestuurd.

De beslissingstijd kan twee (2) maanden duren.

OVER FSS

Het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is in 2009 ingesteld om aan Surinaamse studenten die een universitaire en hoger beroepsonderwijs opleiding willen volgen, leningen te verstrekken ter dekking van de studiekosten. Hiermee helpt zij hoger kader te vormen ter ontwikkeling van Suriname. Sedert de instelling van het fonds is het beheer toevertrouwd aan de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) , vanwege haar ervaring en deskundigheid inzake kredietbeheer. De NOB is opgericht op 8 augustus 1963 en heeft sinds haar bestaan, diverse kredietfondsen beheerd ter invulling van haar doelstelling, te weten de ontwikkeling van de nationale industrie. Het toezichthoudend orgaan van het FSS is de Raad van Toezicht (RvT), die verantwoording afdraagt aan het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

HISTORIE

Ter implementatie van een financieringssysteem is in 2008 door de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling de “commissie Invoering Studiefinanciering” benoemd. De commissie heeft haar eindverslag op 26 november 2008 ingediend met het advies tot het oprichten van een fonds onder beheer van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. Door het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zijn op 15 december 2008 de raadsvoorstellen voor de instelling van het “Besluit Studiefinanciering, het regelement beheer en de uitvoeringsbeschikking” ingediend, die door de Raad van Ministers in haar vergadering van 01 april 2009 zijn goedgekeurd.

MISSIE

Het vormen van hoger kader ter ondersteuning van de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname door het bieden van financieringsmogelijkheden aan Surinaamse studenten.

VISIE

Human Capital Development als onderdeel van het streven naar welvaart en welzijn van de Surinaamse natie, door aan Surinaamse studenten financieringsmogelijkheden te bieden om wereldwijd een studie naar keuze te kunnen volgen.

DOELSTELLINGEN

Het doel van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is het helpen vormen van hoger kader en het ondersteunen in de studiekosten van studenten met de Surinaamse nationaliteit, die in Suriname of in het buitenland willen studeren. Dit ter ondersteuning van het beleid van de Surinaamse overheid voor kadervorming in Suriname. Met haar activiteiten wil het FSS studenten stimuleren om effectief en efficiënt in maximaal de reële studieduur hun studie af te ronden. Het streven van het FSS is om met haar activiteiten steeds te

HULP NODIG?

DOWNLOAD

U kunt alle nodige formulieren hier downloaden:
 • Aanvraagformulier Studiefinanciering Suriname
 • Aanvraagformulier Studiemateriaal
 • Formulier Borgwijziging
 • Formulier Studiewisseling
 • Aanvraagformulier Verlenging of Wijziging Lening
Download ook de informatie folder:
 • Studieleningen Folder 2018 

BEKIJK DE VEEL GESTELDE VRAGEN

Heeft u toch nog vragen? Bekijk eerst de veel gestelde vragen hier.

U WILT IN BEROEP?

Bent u het oneens met een besluit van de Beheerder en de Commissie? U kunt een verzoek tot beroep gedocumenteerd indienen bij de Beheerder die het doorgeleid naar de Directeur van Onderwijs. U ontvangt binnen 30 dagen bericht over het verloop van het proces.

POS FACILITEITEN

Beste Cliënten,
Da Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. heeft thans de mogelijkheid gecreëerd gebruik te maken van POS- Faciliteiten voor het doen van betalingen.