Aanvraagprocedure

INDIENEN VAN EEN AANVRAAG

Allereerst dient de student een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier met bijbehorende documenten in te leveren bij de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB).
De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden bij de NOB of gedownload worden via onderstaande link.

Op de laatste pagina van het aanvraagformulier staan de documenten aangegeven die samen met het aanvraagformulier ingeleverd dienen te worden. Het volledig ingevuld aanvraagformulier met de bijbehorende documenten dient te worden afgegeven bij de NOB aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 160-162 (tegenover het Dr. Ir. F. Essed Stadion/ schuin tegenover NIS, ook bekend als de Anthony Nesty Sporthal).

De borg of medeschuldenaar kan zijn:

  • de ouders;
  • een wettelijke vertegenwoordiger/voogd;
  • de echtgenoot/echtgenote; of
  • derde.

Van de borg of medeschuldenaar is een werkgeversverklaring en een loonslip noodzakelijk.

Indien de aanvrager jonger is dan 21 jaar, behoort een wettelijke vertegenwoordiger (de ouders/voogd) mede te ondertekenen bij het aanvragen en aangaan van de lening. Zonder de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger zijn zowel de aanvraag als de overeenkomst niet rechtsgeldig.

Indien de aanvrager gehuwd is, dient de echtgenoot of echtgenote), ook wanneer hij/zij niet de borg is, de leningsovereenkomst mee te tekenen.

BEOORDELING LENINGSAANVRAGEN

Elke individuele aanvraag wordt door de NOB geanalyseerd op risico’s en beoordeeld onder andere ter bevestiging dat de aanvrager een actieve student is.
De NOB vraagt eventueel aanvullende documenten op ter completering van het dossier van de student. Met de student en borg vindt er ook een intakegesprek plaats.

Let wel:
Aanvragen worden pas in behandeling genomen wanneer deze compleet zijn. Incomplete aanvragen worden tijdelijk gearchiveerd en komen na verloop van tijd, te vervallen. De student wordt hiervan in kennis gesteld.

GOEDKEURING

De NOB maakt periodiek een collectieve staat van alle leningsaanvragen en legt deze met haar oordeel ter goedkeuring voor aan het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De student wordt uiterlijk 2 (twee) maanden na indiening van de aanvraag bij de NOB, in kennis gesteld over het definitief besluit. De beslissingstijd kan met ten hoogste 1 (één) maand verlengd worden.