Aflossingsprocedure

TERUGBETALEN

De student dient het aan hem verstrekt bedrag, inclusief de doorberekende rente, voortvloeiende uit de gesloten leningsovereenkomst terug te betalen.

Aflossing
Terugbetaling vangt meteen aan na het afstuderen. Echter mag de student tijdens zijn studie een aanvang maken met de aflossing.

De terugbetaalperiode is maximaal twee en een half (2,5) maal de nominale studieduur, inclusief een aflossingsvrije periode van maximaal één (1) jaar. Aflossingsafspraken worden gemaakt met de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB).

Direct na het afstuderen, uiterlijk één week na het voltooien van de studie waarvoor de lening is verstrekt, dient de afgestudeerde zich bij de NOB aan te melden om de aflossingstermijnen vast te stellen.

Stopzetting
De NOB heeft, op basis van de punten zoals genoemd onder stopzetting lening, het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en van de student of de borg onmiddellijke terugbetaling te vorderen van het verschuldigde bedrag. De NOB kan dit doen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.

Kwijtschelding
In geval de student komt te overlijden of blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel oploopt en als gevolg hiervan niet in staat is om te studeren en te werken, kan het verschuldigd bedrag worden kwijtgescholden.