11. Hoe wordt de rente berekent?

De rente wordt maandelijks opgeboekt op de lening. De berekening geschiedt op basis van de lineaire methode:

Kapitaal x Rente% x Tijd
12 x 100

16. Wat zijn de consequenties bij niet terug betalen van de lening?

In de leningsovereenkomst worden hieromtrent regels afgesproken. De student verplicht zich tot terugbetalen en de NOB houdt dat in de gaten. In de leningsovereenkomst zijn er voor beide partijen rechten en plichten, zowel voor de bank als voor de student.

15. Hoe geschiedt de betaling als je voor het 1e jaar leent maar daarna niet meer?

De student mag stoppen met lenen. De aflossingsafspraken moeten dan wel direct gemaakt worden.

14. Hoe zal het fonds optreden bij studenten die langdurig ziek zijn?

Deze studenten of hun vertegenwoordigers moeten dit melden aan de NOB. Zulke gevallen zullen per case bekeken worden. In overleg met de student en/of diens vertegenwoordiger zullen verdere afspraken gemaakt worden.

13. Moeten drop-outs de lening terug betalen?

Ja, ook voor drop-outs geldt de regel dat de lening en de opgeboekte rente, te allen tijde terugbetaald moet worden. Zodra de student niet meer studeert, na afstuderen of na stoppen met studeren vanwege andere redenen, is de student verplicht om zich te melden bij de NOB voor het maken van aflossingsafspraken.

12. Als een student na de studie naar het buitenland emigreert, moet hij dan terugbetalen?

Ja, de lening en de opgeboekte rente moeten te allen tijde terugbetaald worden. Alle studenten zijn verplicht zich, na afronden van de studie, aan te melden bij de NOB. Bij vertrek naar het buitenland is de student verplicht dit door te geven aan de NOB.

10. Vanaf wanneer moet er rente betaald worden?

Vanaf de eerste uitbetaling wordt de rente doorberekend en opgeboekt op de lening.

9. Geldt er een boeterente als je eerder aflost, net als bij de overige banken?

Nee, bij studiefinanciering geldt er geen boeterente. Hoe eerder je betaalt, hoe prettiger voor zowel de lener als het FSS. Het FSS heeft sneller haar kapitaal terug en de student betaalt minder rente.

8. Terugbetaling is 2.5 x de nominale studieduur. Geldt dat ook voor leningen van slechts 1 of 2 jaren?

Formeel geeft het staatsbesluit het recht op een aflossingsperiode van “2.5 maal de nominale studieduur”. Dit is dus een maximum termijn. De NOB kan ook kortere aflossingperioden overeenkomen met de student. Daarom is de student verplicht om na zijn studie contact op te nemen met de NOB om de definitieve aflossingsafspraken te maken.

7. Moeten documenten regelmatig overlegt worden?

Jaarlijks dienen alle documenten, in de meest recente versie, overlegt te worden bij de NOB.