Financieringsprocedure

GOEDKEURING

Na goedkeuring van de leningsaanvraag door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, wordt het financieringsproces opgestart.

Ondertekening
Studenten krijgen schriftelijk (per e-mail) of telefonisch bericht over de status van hun leningsaanvraag. Vervolgens maakt de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) een afspraak met de student om de leningsovereenkomst te ondertekenen.
De lening gaat in op de dag waarop de overeenkomst wordt getekend.

Indien een student minderjarig is, wordt de leningsovereenkomst ten behoeve van de student aangegaan met de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de student. Bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd gaat de aansprakelijkheid voor de lening over op de student.

Voortzetting van de lening
Goede studieprestaties conform de respectievelijke examenreglementen, zullen de basis vormen voor het continueren van de studielening. De student dient voor aanvang van elk studiejaar, een cijferverklaring en her-inschrijfbewijs bij de NOB in te leveren. De student zal periodiek worden herinnert aan deze verplichting.

Aanpassing maandelijkse uitbetaling
De student kan gedurende studieperiode vragen om een ander (hoger of lager) bedrag per maand te lenen. Hiertoe dient de student een verzoek in bij de NOB.

De student kan ook besluiten om de maandelijkse uitbetalingen, eerder dan in de leningsovereenkomst vermeld staat, te laten stoppen. Hiervan stelt de student de NOB in kennis, die dan de betalingen stop zet. Hiermee is de leningsovereenkomst NIET opgezegd. Ten aanzien van de aflossingen worden op dat moment direct afspraken gemaakt. De verplichting van de student om studieresultaten in te leveren blijft normaal van kracht.

Verlenging lening
Verlenging van de betaalperiode van de lening is mogelijk indien de studieperiode langer duurt dan het termijn zoals vermeld in de leningsovereenkomst. De student dient uiterlijk drie (3) maanden voor verstrijking van de overeengekomen betaalperiode, de verlenging aan te vragen bij de NOB.

Verandering van studierichting
Bij verandering van studierichting dient de student deze terstond en geargumenteerd door te geven aan de NOB. De leningsovereenkomst kan in dit geval normaal worden voortgezet.

De reeds genoten lening van de vorige (oude) studie wordt gehandhaafd en wordt bij de nieuwe lening opgeteld. Ook de doorberekening van de rente wordt normaal voortgezet tijdens de betaalperiode van de nieuwe studie en wordt steeds berekend over de totaal genoten betalingen.

Prestatie beloningen

 • Indien een studiefase met een gemiddeld cijfer van minimaal 7,5 wordt afgerond, komt de student in aanmerking voor rente korting voor het kalenderjaar waarin de fase is afgerond.
 • Indien de studie binnen de reële studieduur* wordt afgerond, ongeacht het gemiddeld afstudeercijfer, komt de student in aanmerking voor korting van de rente gedurende de studieperiode. Let wel, de rente korting geldt niet voor de aflossingsperiode.
 • Indien de studie binnen de nominale studieduur* wordt afgerond, ongeacht het gemiddeld afstudeercijfer, komt de student in aanmerking voor korting van de rente over de gehele leenperiode. De student geniet dan een renteloze lening.
 • Indien de studie binnen de nominale studieduur en met een gemiddeld afstudeercijfer van 7,5 wordt afgerond, komt de student in aanmerking voor korting van de rente van de gehele leenperiode (renteloze lening) en ook een korting op het geleend bedrag.

*Nominale studieduur: studieduur conform examenreglement van de respectievelijke studie.
*Reële studieduur: nominale studieduur + één (1) jaar.

Stopzetting lening Studenten lopen kans dat de lening wordt stopgezet en er een aanvang wordt gemaakt met de terugbetaling, bij:
 • Slechte studie prestaties;
 • Niet overleggen van her-inschrijfbewijzen;
 • Niet overleggen van cijferverklaringen;
 • Verandering van studierichting zonder mededeling aan de NOB;
 • Verandering van studierichting waarbij de (nieuwe) studie niet aan de voorwaarden van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) voldoet;
 • Verlies van de Surinaamse nationaliteit;
 • Afhaken van de studie, zonder dat het is afgerond;
 • Afschrijving;
 • Anders aanwenden van de middelen*.
*) De middelen die uit hoofde van de leningsovereenkomst verkregen worden, mogen uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de persoonlijke directe en indirecte studiekosten.