WIE ZIJN WIJ?

Het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is in 2009 ingesteld om aan Surinaamse studenten die een universitaire en hoger beroepsonderwijs opleiding willen volgen, leningen te verstrekken ter dekking van de studiekosten. Hiermee helpt zij hoger kader te vormen ter ontwikkeling van Suriname.
Sedert de instelling van het fonds is het beheer toevertrouwd aan de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname

N.V. (NOB) , vanwege haar ervaring en deskundigheid inzake kredietbeheer.
De NOB is opgericht op 8 augustus 1963 en heeft sinds haar bestaan, diverse kredietfondsen beheerd ter invulling van haar doelstelling, te weten de ontwikkeling van de nationale industrie.

Het toezichthoudend orgaan van het FSS is de Raad van Toezicht (RvT), die verantwoording afdraagt aan het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

MISSIE

Het vormen van hoger kader ter ondersteuning van de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname door het bieden van financieringsmogelijkheden aan Surinaamse studenten.

VISIE

Human Capital Development als onderdeel van het streven naar welvaart en welzijn van de Surinaamse natie, door aan Surinaamse studenten financieringsmogelijkheden te bieden om wereldwijd een studie naar keuze te kunnen volgen.

ORGANISATIE

Het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is ingesteld bij presidentiële resolutie en valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC). De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) is aangesteld als beheerder van het fonds. De NOB is de uitvoerende instantie. Het beheer van het FSS staat onder toezicht van een bestuur, genaamd de Raad van Toezicht (RvT). De RvT rapporteert op zijn beurt aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De regels voor het beheer van het FSS zijn vastgelegd in het Staatsbesluit van de President van de Republiek Suriname, in de beschikkingen van de Minister van het MINOWC (regelement beheer en uitvoeringsbeschikking) en in de beheersovereenkomst tussen MINOWC en de NOB.

DOELSTELLINGEN

Het doel van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is het helpen vormen van hoger kader en het ondersteunen in de studiekosten van studenten met de Surinaamse nationaliteit, die in Suriname of in het buitenland willen studeren. Dit ter ondersteuning van het beleid van de Surinaamse overheid voor kadervorming in Suriname.

Met haar activiteiten wil het FSS studenten stimuleren om effectief en efficiënt in maximaal de reële studieduur hun studie af te ronden.

Het streven van het FSS is om met haar activiteiten steeds te kunnen inspelen op de vraag en behoefte van haar doelgroep.

ONTWIKKELINGEN

Sinds haar instelling in 2009 heeft het Fonds zeer positieve ontwikkelingen meegemaakt en zijn diverse uitbreidingen aangebracht aan het systeem. In 2012 zijn de beschikkingen Regelement Beheer en de Uitvoeringsbeschikking aangepast, waarmee naast het uitbetalen van een maandelijks bedrag voor onderhoud, ook de betalingen voor inschrijf- en collegegeld mogelijk zijn geworden. Ook zijn de bedragen voor de maandelijkse uitbetalingen aangepast (verhoogd).

De laatste aanpassing in het jaar 2015 is gedaan in het “Besluit Studiefinanciering”. Met deze aanpassing is het thans mogelijk dat naast studenten van het ADEK en IOL ook de studenten van andere particuliere instellingen in Suriname een aanvraag voor financiering van het college- en inschrijfgeld mogen indienen. De mogelijkheid voor het aanvragen van een maandelijkse betaling voor kosten van levensonderhoud is gehandhaafd.

Sinds 2015 kunnen studenten met een Surinaams paspoort, ook studiefinanciering aanvragen voor een studie in het buitenland. Het gaat hier voornamelijk om studies die niet mogelijk zijn in Suriname.

Vooruitlopend op de aanpassing van het Staatsbesluit voor studeren in het buitenland, is in 2012 in tripartiet samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V., begonnen met het verstrekken van leningen aan “medische specialisten in opleiding”. Met de aanpassing van het staatsbesluit in 2015 valt deze doelgroep onder de normale doelgroep van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS).